Podmienky poskytovania služby sprostredkovania prostredníctvom stránky barfer.sk


Podnikateľ: WILDEBORN s.r.o., so sídlom: Zuby 1750/15A, Svätý Jur 900 21, IČO: 51 007 592, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vložka číslo: 121931/B, za účelom podrobnejšej úpravy práv a povinností osôb v súvislosti s predajom a kúpou Tovaru prostredníctvom Stránky ako aj v súvislosti s poskytovaním a užívaním Doplnkových služieb súvisiacich s kúpou a predajom Tovaru prostredníctvom Stránky.

Článok I

Základné pojmy

 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Podmienky poskytovania Služby Sprostredkovania, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Služby Sprostredkovania, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ WILDEBORN s.r.o., so sídlom: Zuby 1750/15A, Svätý Jur 900 21, IČO: 51 007 592, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vložka číslo: 121931/B, telefónne číslo: +421904179851, e-mailová adresa: obchod@barfer.sk, kontaktná osoba: Benedikt Prokop.
 3. Služba Sprostredkovania“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom;
 4. Zmluva“ sa rozumie zmluva uzatvorená na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi Službu Sprostredkovania v zmysle ustanovení týchto Podmienok; Potvrdenie o riadnom použití Aplikácie je uložené u Prevádzkovateľa.
 5. Poskytovateľ“ rozumie sa ním osoba, ktorá predáva Tovar a Doplnkové služby ponúkaný na Stránke; Zoznam Poskytovateľov je zverejnený na Stránke.
 6. Objednávateľ“ alebo „Záujemca“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba vrátane Objednávateľa – spotrebiteľa a Objednávateľa – podnikateľa v zmysle účinných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb;
 7. Objednávateľ – spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb;
 8. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o uzatvorenie Kúpnej zmluvy a/alebo Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb;
 9. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka www.barfer.sk;
 10. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line nákupu Tovaru, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie si Objednávateľ vymieni Tovar ponúkaný na Stránke a uskutoční Objednávku;
 11. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar uvedený v Ponuke na Stránke, ktorý predávajú jednotliví Poskytovatelia;
 12. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 13. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba Dovozu,
 14. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii v časti Objednávkového formulára, kde sa má uskutočniť Dovoz zakúpeného Tovaru;
 15. Ponuka“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie časovo obmedzená inzertná ponuka Tovaru zverejnená na Stránke; Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa s odkazom na Obchodné podmienky Poskytovateľa, špecifikáciu Tovaru, jednotkovú cenu Tovaru, cenu Doplnkovej služby, dátum a čas počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou;
 16. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Ponuky Objednávateľom podľa týchto Podmienok a to vyplnením a potvrdením pravdivých údajov v Objednávkovom formulári Klientom a uskutočnením ďalších krokov zo strany Objednávateľa podľa postupu zverejneného na Stránke, pričom taká Objednávka predstavuje návrh na uzatvorenie Kúpnej Zmluvy zo strany Objednávateľa.
 17. Objednávkový formulár“ sa rozumie formulár zobrazený v rámci Aplikácie, do ktorého Objednávateľ vkladá údaje potrebné na uskutočnenie Objednávky, uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy, či Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb.
 18. „Kúpnou zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe akceptácie Objednávky zo strany Poskytovateľa v súlade s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa zverejnenými na Stránke, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Odplatu za Tovar;
 19. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu;

Článok II

Služba Sprostredkovania

 1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Stránku a umožňuje Poskytovateľom, aby ponúkali svoje Tovary prostredníctvom Stránky na základe samostatného zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Poskytovateľom.
 2. Službu Sprostredkovania poskytuje Prevádzkovateľ Objednávateľovi prostredníctvom Aplikácie. Na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom a uskutočnením Objednávky vzniká medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom Zmluva.
 3. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľ zasiela Prevádzkovateľovi návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Doplnkových služieb s Poskytovateľom ponúkajúcim Tovar, ohľadom ktorého Objednávateľ uskutočnil Objednávku.
 4. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľom vzniká záväzok Prevádzkovateľa v zmysle požiadaviek Objednávateľa osloviť Poskytovateľa, v súvislosti s ktorého Ponukou na stránke Objednávateľ uskutočnil Objednávku, aby v zmysle vlastných Obchodných podmienok tohto Poskytovateľa uzatvoril s Objednávateľom Kúpnu zmluvu prípadne Zmluvu o poskytnutí Doplnkovej služby.
 5. Záväzok Prevádzkovateľa zo Zmluvy je splnený okamihom zaslania riadne uskutočnenej Objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi, ktorého Ponuku si Objednávateľ v rámci riadneho použitia Aplikácie vymienil a v súvislosti s ktorou uskutočnil Objednávku.
 6. Služba Sprostredkovania je poskytovaná Prevádzkovateľom pre Objednávateľa bezodplatne.
 7. Riadnym použitím Aplikácie a potvrdením oboznámenia sa s týmito Podmienkami nevzniká medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom ani medzi Objednávateľom a Poskytovateľom Kúpna zmluva ani Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby.
 8. Prevádzkovateľ nepredáva Tovar a neposkytuje Doplnkové služby a z toho dôvodu nezodpovedá za kvalitu, akosť, množstvo, či vyhotovenie Tovaru ani za kvalitu poskytnutia Doplnkových služieb, ktoré budú Objednávateľovi dodané na základe Kúpnej zmluvy, a/alebo Zmluvy o poskytnutí Služby.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Objednávateľovi na základe alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.
 10. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikol Objednávateľovi priamo alebo nepriamo v dôsledku
 1. prerušenia fungovania Stránky,
 2. neoprávneného zásahu Objednávateľa alebo akýchkoľvek tretích osôb do Stránky, prípadne do PIN,
 3. nezlučiteľnosti Stránky s koncovým hardvérom alebo softvérom Objednávateľa, alebo pripojením k internetu,
 4. technických problémov, vrátane chýb a zlyhania pripojenia Stránky.

Článok III

Postup použitia Aplikácie

 1. Na Stránke sa môže Objednávateľ registrovať prostredníctvom samotnej Stránky, alebo prostredníctvom užívateľského účtu stránky facebook.com. Pre riadne použitie Aplikácie sa registrácia na Stránke nevyžaduje, avšak registrácia zjednoduší proces použitia Aplikácie.
 2. Aplikácia je použitá riadne, keď si Objednávateľ v rámci Aplikácie vymieni Ponuku niektorého z Poskytovateľov a následne podľa postupu zverejneného na Stránke uskutoční Objednávku Tovaru. Po uskutočnení riadnej Objednávky v rámci Aplikácie, Prevádzkovateľ bezodkladne (najneskôr však nasledujúci deň po uskutočnení Objednávky) zabezpečí doručenie tejto Objednávky Poskytovateľovi, ktorého Tovar si Objednávateľ prostredníctvom Aplikácie vymienil a v súvislosti s ktorým uskutočnil Objednávku. O zaslaní Objednávky Poskytovateľovi zašle Prevádzkovateľ na e-mailovú adresu Objednávateľa potvrdenie.
 3. Objednávateľ si je vedomý, že pre riadne uskutočnenie Služby Sprostredkovania je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Aplikácii a to predovšetkým v Objednávkovom formulári – riadne použitie Aplikácie.
 4. Objednávateľ je povinný v Aplikácií uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.

Článok IV

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 1. Zmluva je platná a účinná odo dňa riadneho použitia Aplikácie.
 2. Zmluva je ukončená jej splnením.
 3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Prevádzkovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 4. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované.

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom

 1. Nakoľko bude Služba Sprostredkovania poskytovaná najneskôr od nasledujúceho kalendárneho dňa po dni, v ktorom bola riadne použitá Aplikácia, táto je poskytovaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“), pričom Objednávateľ – spotrebiteľ v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby Sprostredkovania pred uplynutím uvedenej lehoty stráca po úplnom poskytnutí Služby Sprostredkovania právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu.
 2. Uskutočnením Objednávky Objednávateľ – spotrebiteľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služby Sprostredkovania pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 6 tohto článku týchto Podmienok.
 3. V prípade ak od začatia poskytovania Služby Sprostredkovania nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa riadneho použitia Aplikácie.
 4. Objednávateľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Prevádzkovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 5. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa bodu 8 tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Služby Sprostredkovania konkrétnej objednávky
 6. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 7. Pri zmluvách medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.

Článok V

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytnutej Služby Sprostredkovania Objednávateľovi – spotrebiteľovi podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) poskytnutej Služby Sprostredkovania Objednávateľovi – podnikateľovi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád poskytnutia Služby Sprostredkovania u Prevádzkovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v článku I týchto Podmienok.
 3. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 4. Reklamácia je opodstatnená, ak Služba Sprostredkovania nebola poskytnutá v súlade s týmito Podmienkami včas a riadne.
 5. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. V prípade, ak je reklamácia Objednávateľa opodstatnená v súlade s ods. 3 týchto Podmienok, Prevádzkovateľ opätovne poskytne Objednávateľovi Službu Sprostredkovania, k čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť.
 7. V prípade, že Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť Objednávateľa – spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Objednávateľ – spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ – spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 1. meno a priezvisko Objednávateľa – spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Prevádzkovateľa,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa Objednávateľ – spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa Objednávateľ – spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 1. Návrh Objednávateľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ – spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Článok VI

Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do Objednávkového formulára, uvedeného na Stránke v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).
 2. Potrebné informácie pre dotknutú osobu v súlade zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 4. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom – spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Prevádzkovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Prevádzkovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2020.

Ako funguje doručenie z BARFER.SK?

Na BARFER.SK si môžeš objednať rozličný sortiment pre tvojho štvornohého kamoša, napríklad mrazené BARF mäsko, doplnky výživy z prírodnej lekárne alebo pamlsky. Niečo sa vždy nájde aj pre teba – veľmi obľúbené sú barf knihy alebo doplnky pre psíčkarov.

Prečo sa líši doručenie rôznych produktov?

Aby sme ti poskytli tovar v tej najlepšej kvalite, využívame špecializované sklady na rôzne typy produktov. Z jedného skladu expedujeme produkty prírodnej lekárne pre psov, v ďalšom barf mrazené mäsko, za studena lisované barf granule alebo konzervy. Kvôli tomu sa líšia aj balenia tvojej zásielky.

Čo ak si objednávam z viacerých skladov naraz?

Všetko je v poriadku, takáto objednávka je úplne štandardná. Náš košík ti vždy povie, aká suma ti chýba, aby si mal bezplatnú dopravu z konkrétneho skladu.

Minimálne objednávky pre dopravu zadarmo

Tovar z mrazeného skladu:

Tovar z mrazeného skladu:

 • Poštovné je rozdelené nasledovne:
  Nákup od 1Kg do 14Kg = 8,99€
  Nákup od 15Kg = 7,99€
  Nákup od 16Kg = 7,49€
  Nákup od 17Kg = 6,99€
  Nákup od 18Kg = 5,99€
  Nákup od 19Kg = 5,29€
  Nákup od 20Kg = 4,29€
  Nákup od 21Kg = 3,99€
 • NÁKUP NAD 49€ – DOPRAVA ZDARMA
 • lehota doručenia: 2-14 dní

Tovar z prírodnej lekárne:

objednávky do 70 €: doprava 5,99 €

objednávky nad 70 €: doprava zadarmo

lehota doručenia: 3-5 dní

Môže sa stať, že doba doručenia pre jednotlivé sklady sa bude líšiť. Niektorá časť zásielky k tebe môže doraziť skôr. Nemusíš sa báť, o všetkom ťa budeme vopred informovať.

Tovar z mrazeného skladu:

Možnosť platby: kartou na dobierku pri prebratí zásielky

Akceptované karty: Maestro, Visa

Tovar z prírodnej lekárne:

Možnosť platby: kartou alebo v hotovosti na dobierku pri prebratí zásielky

Akceptované karty: Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard