Kuracie prsia – 1Kg

Kuracie prsia – 1Kg

2.40  s DPH

Kuracie prsia patria k najchudším druhom mäsa, ktoré môžeme zaradiť do BARF jedálnička psíka. Kuracie prsia obsahujú dôležité stopové prvky ako je fosfor a železo nevyhnutné pre správnu funkciu organizmu psa. Produkt je tvorený čistou svalovinou (neobsahujú chrupavky a kosti), a preto sú skvelým krmivom pre psíkov počas choroby, po operácií či pri citlivom tráviacom trakte. Rovnako ich odporúčame servírovať psíkom s nadváhou, keďže kuracie mäso obsahuje maximálne 3% tuku, či šteniatkám, u ktorých rozvíjajú správny vývin žuvacích svalov. Krmivo je hlboko zmrazené (1kg).

Toto BARF krmivo je vhodné pre: 

Šteniatka Staré psy Malé plemená Veľké plemená

Význam krmiva pre zdravie psa:

Kvalitná energia Redukčná diéta Po operáciách Na citlivý žalúdok
Položka bude odoslaná 3 - 14 pracovných dní
Minimálna výška objednávky u tohto predajcu je 40.00 
  Otázka na tovar

Popis

Kuracie prsia hlbokomrazené.

Kuracie mäso je jedno z najchudších druhov mäsa, aké môžeme do jedálničku psa zaradiť. Obsahuje iba 1,3-5% tuku no až 20% bielkovín, čo je ideálnym pomerom pre šteňatá, psy s citlivejším trávením alebo nadváhou . Takisto obsahuje veľké množstvo zdraviu prospešných nenasýtených mastných kyselín, železo, fosfor a draslík, ktorý je nevyhnutný pre správne fungovanie svalstva. Kuracie mäso obsahuje priaznivý pomer minerálnych látok ( 1,5-2% ) a len 0,1% cholesterolu, preto je najvhodnejším mäsom pri redukčných diétach.

Výrobcovia

BARFER

Ďalšie informácie

Hmotnosť 001.00 kg
Nie sú žiadne ďalšie ponuky pre tento produkt!

Obchodné podmienky

Adresa:
Zvolenská cesta č. 3539
984 01 Lučenec

Email: mrowka708@gmail.com
telefón : +421950588430


Špecializujeme sa na predaj prirodzenej, mrazenej mäsitej stravy pre všetky spoločenské zvieratá. Na trhu sme viac ako 12 rokov, počas ktorých sme nadobudli odborné ale aj praktické skúsenosti. Rozvoz tovaru v rámci Slovenskej republiky zabezpečujeme vlastnou dopravou pomocou chladiarenských vozov.
Veterinárne číslo: ST-LC02SK

Fakturačné údaje :

BORDY PLUS, s.r.o.

IČO : 50055127
DIČ : 2120165091
IČ DPH : SK2120165091 podľa §4

Sídlo : BORDY PLUS, s.r.o.
A. S. Puškina 9 984 01 Lučenec

Dátum vzniku : streda, 9. decembra 2015


Obchodné podmienky a reklamačný poriadok
Vzorový reklamačný postup

1. Ak odberateľ predpokladá, že dodané krmivo nemá predajnú kvalitu to zn. nezodpovedá deklarácii dodávateľa alebo iným požiadavkám uvedeným vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch, alebo pri jeho skrmovaní zistí, že krmivo je nebezpečné, to zn. spôsobuje zníženie úžitkovosti, poruchy zdravia, prípadne úhyn kŕmených zvierat (ďalej
len „reklamované krmivo“), bez meškania upovedomí dodávateľa krmiva a vyzve ho na spoločný odber vzorky. V prípade zdravotných porúch, alebo úhynov kŕmených zvierat,
súčasne vyrozumie aj príslušný orgán veterinárnej starostlivosti, ktorý posúdi pravdepodobnosť príčinnej súvislosti problémov so skrmovaným krmivom.

2. Oznámenia, výzvy a informácie v súvislosti s reklamovaným krmivom možno vykonať telefonicky alebo elektronicky s následným písomným potvrdením listom alebo faxom.
Oznámenie v elektronickej forme postačuje, ak oznamovateľ má overený elektronický podpis.

3. Dodávateľ krmiva, ktorý bol podľa bodu 1. vyzvaný k spoločnému odberu vzoriek, neodkladne sa dostaví na miesto, kde je reklamované krmivo uložené a prerokuje
možnosti odstránenia nedostatkov reklamovaného krmiva. 

4. Ak privolaný veterinárny lekár skonštatuje dôvodné podozrenie na alimentárnu intoxikáciu spôsobenú reklamovaným krmivom, odberateľ pozastaví ihneď jeho ďalšie
skrmovanie a dokumentovateľným postupom požiada dodávateľa o náhradnú dodávku krmiva.

5. Dodávateľ stiahne reklamované krmivo, alebo zariadi jeho bezpečné uskladnenie a zaistí náhradnú dodávku krmiva dovtedy, pokiaľ sa o reklamovanom krmive nerozhodne.

6. Ak dodávateľ krmiva pochybuje o oprávnenosti reklamácie zo strany odberateľa, dôkaz o kvalite krmiva zabezpečia spoločným odberom vzoriek z dodávky reklamovaného krmiva.

7. Pri odbere vzoriek z reklamovaného krmiva sa postupuje rovnako ako pri úradnom odbere vzoriek krmiva.

8. Ak z objektívnych príčin nie je možné dodržať podmienky úradného odberu vzoriek krmív, dodávateľ stanoví po obojstrannej dohode s odberateľom krmiva iný,
v konkrétnych podmienkach realizovateľný postup odberu vzorky z reklamovaného krmiva.

9. Ak dodávateľ po dohode s odberateľom v záujme dodržania podmienok úradného odberu vykonáva preventívne odber vzoriek krmiva pri plnení dodávky a tieto vzorky sú
označené, zapečatené a uskladnené predpísaným spôsobom, možno ich používať ako vzorky reklamačné. Preventívne odobrané vzorky treba uskladňovať počas doby
použiteľnosti krmiva ale najmenej 15 dní po skončení jeho skrmovania. 

10. Označené, zapečatené vzorky reklamovaného krmiva, s odtlačkami pečiatok dodávateľa aj odberateľa, spolu so záznamom o ich odbere, zasiela dodávateľ prípadne odberateľ na
vyšetrenie do ktoréhokoľvek laboratória, ktoré používa úradné postupy analytického skúšania krmív a na ktorom sa obidve strany dohodnú. Ak sa dodávateľ a odberateľ
nedohodnú na inom laboratóriu, zasielajú vzorky Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).

11.Ak pri rokovaní odberateľa a dodávateľa o odstránení nedostatkov reklamovaného krmiva nedošlo k dohode, zvoláva dodávateľ najneskôr do troch dní miestne šetrenie, na ktoré
môže prizvať zástupcov miestne kompetentného kontrolného ústavu, veterinárnej služby, príslušnej poisťovne, prípadne ďalších inštitúcií a odborníkov na výživu daného druhu
a kategórie hospodárskych zvierat. 

12.Ak dodávateľ nereaguje na výzvu odberateľa podľa bodu 1. a nesplní ktorúkoľvek z povinností, uvedených v bodoch 3, 5, 6 a 11, platí, že reklamáciu odberateľa v plnom
rozsahu uznáva a zaväzuje sa odstrániť reklamované nedostatky krmiva alebo dodať nové bezchybné krmivo, prípadne nahradiť odberateľovi škodu, preukázateľne zapríčinenú
dodávaným krmivom.

13.Odberateľ je oprávnený žiadať aj náhradu škôd zapríčinenú hladovaním zvierat v dôsledku oneskorenej dodávky náhradného krmiva, ak skrmovanie reklamovaného krmiva bolo
nutné pozastaviť.

14.Ak na základe laboratórneho alebo biologického skúšania sa potvrdia nedostatky reklamovaného krmiva, o jeho použiteľnosti rozhodne kontrolný ústav osobitným
opatrením podľa § 11 zákona č. 271/2005 Z.z.

15.O nedostatkoch krmiva alebo o jeho použiteľnosti nemožno rozhodovať a vymáhateľnosť prípadných nárokov z nedostatkov krmiva je sporná, ak odberateľ
a. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa bodu 1., 
b. reklamáciu uplatňuje až po úplnom skŕmení reklamovaného krmiva,
c. reklamáciu uplatňuje vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o nedostatkoch krmiva,
d. skrmuje krmivo inému druhu alebo kategórii zvierat,
e. bol o nedostatkoch krmiva dopredu informovaný a dodávka takéhoto krmiva sa uskutočnila preukázateľne s jeho súhlasom.

16.V osobitnom prípade, odberateľ môže výnimočne použiť ako dôkaz o nedostatkoch krmiva, kontrolný nález z úradnej kontroly krmív, zistený rozborom úradne odobratej
vzorky, alebo kontrolou prvotnej evidencie u dodávateľa, ak 
a. kontrolou daného krmiva boli zistené nedostatky, ktoré môžu zapríčiniť zníženie úžitkovosti alebo úhyn zvierat,
b. totožnosť reklamovanej partie krmiva s partiou, ktorej sa dotýka kontrolný nález nie je sporná,
c. ak z reklamovaného krmiva nie je možné zaistiť odber vzorky.


17. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania možno skrmovať len po prepracovaní, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu,
prepracovať podľa prijatých opatrení kontrolného ústavu a pred jeho opätovným uvádzaním do obehu zaistiť jeho laboratórne preskúšanie.

18. Reklamované krmivo, ktoré na základe laboratórneho alebo biologického skúšania nemožno skrmovať, dodávateľ musí na vlastné náklady stiahnuť z obehu a zaistiť jeho
neškodnú likvidáciu. 

19. Náklady, ktoré vznikli pri riešení dodávateľsko-odberateľských sporov, vrátane nákladov na úradnú kontrolu krmiva a nákladov na rozbor vzoriek znáša ten účastník sporu,
v neprospech ktorého sa rozhodlo.

Všeobecné otázky

Zatiaľ nie sú žiadne zodpovedané otázky.